Voorkomen van erger

Voorkomen is lang niet altijd mogelijk. Maar wat is het fijn om in een vroegtijdig stadium adequaat te kunnen handelen. En daarmee te voorkomen dat een kind intensievere hulp of zwaardere zorg nodig heeft. Het helpt dan om tijdig, in een vroegtijdig stadium, passende hulp of zorg vast te stellen.

Steeds vaker wordt dit al in gang gezet door de cliënt en zijn omgeving. Zij maken zich zorgen en verwachten meer en vroegtijdig betrokken te worden bij het hulp- en zorgproces.

Het juiste zorgpad

Vroegtijdig samen onderzoeken bij een niet pluis gevoel van wat er aan de hand zou kunnen zijn. En vervolgens vaststellen welke punten het beste als eerste aangepakt kunnen worden. Dat is wat wij noemen vroeganalyse. Om daarna stap voor stap samen, over het juiste zorgpad, het verbeterdoel te halen.

Met de inzet van het FunctioneringsProfiel is de vroeganalyse binnen enkele dagen te maken. Ouders, de onderwijzer, opa en oma, maatschappelijk werk en andere bekenden worden direct actief betrokken. De uitkomsten worden besproken om te komen tot een actieplan op maat.

Een kind in zijn omgeving

Met het FP wordt, vanuit diverse invalshoeken, door betrokkenen in de omgeving van het kind gekeken naar het niveau van gedrag en vaardigheden. Hiervan wordt een analyse gemaakt om zo tot de best passende oplossingsrichting te komen.

Waar het FP helpt

Het FP helpt u als hulp- of zorgverlener anderen te betrekken bij het maken van de analyse. Iedere betrokkene wordt gevraagd, aan de hand van een aantal vragen, hoe hij of zij vindt dat het met het kind gaat. Door de diverse beelden naast elkaar te zetten worden de thema’s in beeld gebracht waar het goed gaat én waar het minder goed óf niet goed gaat. Ook worden verschillen in inzicht tussen bijvoorbeeld een vader en moeder duidelijk en ontstaat direct de inhoudelijke agenda om het gesprek over te voeren.  

De ervaring leert dat het FP het gesprek tussen deelnemers faciliteert en helpt om de juiste oplossingsrichting te kiezen.

Daarnaast helpt het FP om gericht en snel de juiste richting van vereiste hulp of behandeling te bepalen.

Ook kan voortgang worden gemeten in de ontwikkeling van het kind
door periodiek een analyse te maken met het FP. Aan de hand van een nieuw gemaakte analyse kan dan worden besloten de hulp- of zorgagenda volgens afspraak te continueren of indien nodig bij te stellen.

Waardecreatie

Voor alle deelnemers aan het proces vindt er waardecreatie plaats te beginnen met het kind.

Het kind wordt door de integrale aanpak van het FP beter en sneller geholpen. Zo wordt voorkomen dat onbedoeld verkeerde wegen worden ingeslagen. En worden de diverse invalshoeken en zienswijze van iedere betrokkene in de analyse meegenomen.

Ouders voelen zich gehoord door de actieve betrokkenheid bij de gemaakte analyse en door hen geleverde informatie. Ze zijn direct betrokken bij het in gang gezette proces en ervaren zo sneller resultaat. Ook kan langs deze weg vooraf gezamenlijk worden vastgesteld welk hulp- of zorgtraject het beste past bij de gesignaleerde problemen.

Voor de professionals heeft het FP daarnaast diverse voordelen. Bijvoorbeeld dat informatie aanwezig in het FP veilig en eenvoudig kan worden gedeeld. Denk bijvoorbeeld bij collegiaal overleg of intervisie.

Hiermee kan een situatie worden bereikt dat alleen zinvolle zorg wordt geleverd en zo wordt voorkomen dat kinderen onnodig een stempel krijgen opgedrukt of onnodig worden belast.

Voor alle partijen leidt toepassing van het FP eerst tot verbetering van geleverde hulp- en zorg en daardoor uiteindelijk tot hogere efficiëntie en lagere kosten.

Casus de YOEP Way

YOEP Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk actief in geheel Nederland.

YOEP heeft het gebruik van het FP omarmd en volledig geïntegreerd in de manier van werken. Deze manier van werken noemt YOEP ‘de YOEP Way’. Voor ieder kind dat zich meldt bij YOEP wordt een FP gemaakt. YOEP heeft een filosofie die het kind centraal stelt, hoe het nú met het kind gaat en wat er nú moet gebeuren. De aanpak is gericht op snelheid van handelen. Dit om escalatie van problemen te voorkomen. Of nog beter, dat het leveren van zorg in het geheel niet nodig is.

YOEP heeft ontdekt dat het FP voor hen instrumenteel is om de juiste richting van hulp of behandeling vast te stellen. Het ondersteunt de betrokkenheid van de ouder of ouders, de onderwijzer of leraar en bijvoorbeeld andere zorgpartners in de keten. Doorlooptijden zijn daarbij sterk teruggebracht en informatie wordt gedeeld waardoor veelvuldig herhalen van zetten en het stellen van dezelfde vragen niet aan de orde is.

Met een zekere regelmaat komt uit de analyse met het FP dat YOEP, voor het kind als het gaat om de beste hulp, voor dit moment niet de beste partij is. Dat laatste was wennen. Het heeft wel geresulteerd in kortere intakes, sneller bieden van gerichte en juiste hulp, het voorkomen van onzinnige zorg en het realiseren van preventie. En, wellicht het belangrijkste, sneller de juiste hulp of zorg voor het kind.

Met de opkomst van resultaatafspraken met financiers is YOEP zo goed voorbereid. In een vroegtijdig stadium weet YOEP of ze de juiste behandelaar is of dat het kind beter af is bij een andere hulp- of zorginstelling.

Contact

Met plezier vertellen we u meer over het FP en de SFP. U kunt ons bereiken via:

Fred Kofman, Kees Romeijnders of Jeroen van Eijndhoven

Telefoon              : tel: +31 (0)88 9 723 730

Website               : www.stichtingfp.nl

Mail                     : info at stichtingfp.nl